Leveringsvoorwaarden

Leverings-, verkoop-, betalingsvoorwaarden ABC Direct.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde producten en / of dienstverlening. Afwijkingen op deze voorwaarden in offertes, bestellingen, overeenkomsten van opdracht en levering gelden alleen als deze schriftelijk zijn bevestigd door ABC Direct.

2. Overeenkomst

Alleen schriftelijk bevestigde overeenkomsten van opdracht zijn bindend. ABC Direct behoudt zich het recht voor onder rembours dan wel tegen vooruitbetaling uit te leveren.

3. Tarief voor verzending, transport en verzekering.

Het tarief voor verzending en transport bedraagt €20,50 per opdracht indien het per post verstuurd kan worden. Verzekering is voor opdracht opdrachtgever. Transport van zaken gebeurt voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Levering en levertijden

Levering geschiedt vanaf het adres van ABC Direct te Reusel, tenzij anders overeengekomen.  De levertijd van goederen bedraagt circa 10 werkdagen, mits voorradig. Leveringstermijnen gelden als een indicatieve en niet als fatale termijn tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. ABC Direct is bevoegd om in gedeelten te leveren en om dan deelfacturen in rekening te brengen, in afwijking op overeengekomen betalingscondities.

5. Betaling

Facturen van ABC Direct dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door ABC Direct aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting uit welke hoofde ook.

6. Wederzijdse verplichting

  1. De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij ABC Direct daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven onder grote nauwkeurigheid van de aard en grond van de klachten.
  2. Verwordingen en verweren, gegrond op feiten die de stellingen zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren in ieder geval door verloop van 3 (drie) maanden na aflevering.
  3. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is ABC Direct te zijner keuze slechts gehouden tot afleveren van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak tenzij het verzuim niet herstelbaar of vervangbaar is.
  4. Het recht op reclame en garantie vervalt van de opdrachtgever indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, heeft bewerkt of doen bewerken, wijzigingen heeft aangebracht van welke aard dan ook of de zaken niet op de juiste wijze heeft gebruikt en/of de goederen aan een derde heeft doorgeleverd. Eventuele klachten c.q. reclame ontslaan de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens ABC Direct.
  5. Het recht op reclame en garantie is niet van toepassing op gebruiksartikelen zoals verbandmateriaal.
  6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
  7. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevenden.
  8. ABC Direct is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten.
  9. ABC Direct is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. ABC Direct is niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder doch niet uitsluitend, vermogensschade, vertragingsschade, bedrijfsschade en verlies aan goodwill.
  10. ABC Direct bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen aan opdrachtgever geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht. Alle aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van ABC Direct, totdat opdrachtgever voldaan heeft: Alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van producten en/of diensten, alsmede alle schadevergoedingen wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde producten en/of diensten. De in dit artikel bedoelde producten en/of diensten mogen door opdrachtgever niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door opdrachtgever worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC Direct.

8. Plaats van levering

De levering geschiedt in Nederland op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Leveringen buiten Nederland kunnen uitsluitend na voorafgaand overleg met ABC Direct.

9. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse en anderstalige versies van deze voorwaarden is de Nederlandse versie doorslaggevend.