Algemene voorwaarden

Voor de cursussen, trainingen en overeenkomsten met ABC Direct, Training acute zorg.

Geldigheid;

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door ABC Direct georganiseerde cursussen, trainingen en overeenkomsten. Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van cursussen, worden ook verstaan de trainingen, adviezen, workshops, trainingen op maat en aanverwante artikelen.

Totstandkoming van een overeenkomst;

Een overeenkomst tussen een cliënt en ABC Direct komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of een door de cliënt en ABC Direct ondertekende overeenkomst. Door ondertekening van één van deze documenten verklaart de cliënt de algemene voorwaarden voor cursussen en trainingen en overeenkomsten te kennen en te accepteren.

Tarieven;

Alle door ABC Direct vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. In de tarieven van de cursussen bedrijfshulpverlening en herhaling bedrijfshulpverlening zijn kosten voor examen niet inbegrepen. Benodigd lesmateriaal en examenkosten worden separaat berekend en in een offerte kenbaar gemaakt. Tarieven kunnen door ABC Direct tussentijds worden aangepast. Dit heeft echter geen betrekking op reeds ondertekende overeenkomsten.

Betalingscondities;

De cliënt dient het verschuldigde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen. Bij geen of niet tijdige betaling is de cliënt, vanaf (veertien) dagen na factuurdatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag, inclusief BTW, verschuldigd. Incassokosten bij  niet tijdige betaling komen voor rekening van de cliënt.

Annulering;

Annuleringen dienen altijd schriftelijk bij ABC Direct gemeld te worden. De annulering is pas definitief als deze schriftelijk door ABC Direct is bevestigd. Indien bij ontvangst van de annulering ABC Direct nog geen uitnodigingen heeft verstuurd of nog geen examen heeft aangevraagd , worden tot 15 (vijftien) werkdagen vóór aanvang van de cursus geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering nadat ABC Direct uitnodigingen heeft verstuurd of examen heeft aangevraagd, tot 15 (vijftien) werkdagen voor de cursusdatum, wordt per geannuleerde deelnemer een bedrag ter grootte van 20 % van de cursuskosten, met een minimum  van € 15,- in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 (tien) werkdagen voor aanvang van de cursus worden ongeacht de reden van annulering, de volledige cursuskosten in rekening gebracht.

Bij annulering van een overeengekomen cursus met deelname van meerdere personen nadat ABC Direct uitnodigingen heeft verstuurd of examen heeft aangevraagd, tot 15 (vijftien) werkdagen voor de cursusdatum, wordt per cursus een bedrag van 25% van de cursuskosten, met een minimum van € 300 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 (tien) werkdagen voor aanvang van de cursus worden, ongeacht de reden van de annulering, de volledige cursuskosten in rekening gebracht. In geval van annulering zullen eventuele overnachting- en/of locatiekosten ten behoeve van de cursus worden doorberekend aan de cliënt. De door ABC Direct gemaakte kosten voor bestelde (les) materialen ten behoeve van de cursus zullen aan de cliënt worden doorberekend waarna uitlevering van deze materialen zal plaatsvinden, ongeacht het al dan niet doorgaan van de cursus.

ABC Direct heeft het recht een cursus zonder opgaaf van redenen te verzetten of annuleren.

Vervanging;

De cliënt kan in plaats van de reeds aangemelde deelnemer, iemand anders deel laten nemen aan de cursus mits de vervanging tijdig (in geval van een cursus bedrijfshulpverlening minimaal 16 (zestien) dagen) voor aanvang van de cursus is aangemeld bij ABC Direct. De vervanger heeft dezelfde verplichtingen als de oorspronkelijke cursist. ABC Direct heeft het recht deelname van één of meerdere cursisten te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Auteursrecht;

Het tijdens de cursussen gebruikte lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist. Voor door ABC Direct geproduceerde lesmateriaal geldt het auteursrecht. De cliënt verplicht zich de lesmaterialen niet af te geven aan derden en/of om hier kopieën van te maken.

Aansprakelijkheid;

Indien een cursus door ABC Direct wordt geannuleerd is ABC Direct in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de cliënt. ABC Direct of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd en ongeacht de oorzaak, die de cliënt mocht lijden tijdens of door deelname aan een cursus.

Toepasselijk recht;

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.